KOCAELİ SANAYİ ODASI

3. PROSES EMNİYETİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

10-11 MAYIS 2022

AMAÇ

Kocaeli Sanayi Odası Proses Emniyeti Sempozyumu, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaları önlemek ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarını en aza indirmek, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili yönetmelik, uygulama, teknik bilgi, Ar-Ge, ürün ve hizmetlerin sektöre aktarılması amacıyla düzenlenmektedir.

Sempozyumda, SEVESO III Direktifi, ATEX Direktifi, Basınçlı Kaplar/Ekipmanlar, CLP Tüzüğü/SEA Yönetmeliği, REACH Tüzüğü/KKDİK Yönetmeliği ve Sanayide Dijital Dönüşümün Proses Emniyetine Etkileri konularını çerçeve edinecek; ulusal ve uluslararası mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, akademisyenler, ürün/hizmet geliştiriciler ve belgelendirme kuruluşları bilgi ve birikimlerini sunum ve panellerle katılımcılara sunacaktır. 

Sergi alanında ise bu çerçevede ürün/hizmet/danışmanlık sunan firmalar ile sempozyum ziyaretçileri bir araya gelerek iş fırsatlarının oluşmasına olanak sağlanacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI

1. SEVESO III DİREKTİFİ-BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI YÖNETMELİĞİ

SEVESO III Direktifi’ne Göre Düzenlenecek Olan Yeni Yönetmelik ve Tebliğler Ne Getiriyor, Sanayiye Etkileri Nasıl Olacak?

Büyük Kaza Senaryolarının Hazırlanması ve Kimyasalların Yönetimi ile Kantitatif Risk Değerlendirmesi

Güvenlik Yönetim Sistemi,  BKÖP / Güvenlik Raporunun Hazırlanması

Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Hazırlanması

Türkiye Afet Müdahale Planı, Domino Etkisi

SEVESO III Direktifi’nin Sanayideki Uygulamaları ile AB Ülkelerinde SEVESO Konusundaki İyi Uygulama Örnekleri

2.REACH VE TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ

REACH Tüzüğü

CLP Tüzüğü/SEA Yönetmeliği

Kimyasalların, Kaydı, Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği 

3.ATEX YÖNETMELİKLERİ – PATLAYICI ORTAMLAR VE GÜVENLİK UYGULAMALARI

Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirme 

Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması 

Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatlarının Tasarımı, Ex Ekipman Seçimi ve Monte Edilmesi 

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ex - Ekipmanların Periyodik Kontrolü ve Bakımı 

Ex Ekipmanların Tamiri ve Büyük Bakımı 

ATEX / IECEx Sertifikalı Ekipman Seçimi ve Ürün Belgelendirme 

4. TANKLAR / BASINÇLI EKİPMANLAR, KAPLAR / BORU HATLARI / BORULAR

2014/68/EC Direktifi Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 

*Basınçlı Ekipman/Kap Sınıflandırması, Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

*Malzemeler için Gerekli Olan Onaylar (AB Uygunluk Beyanı)

*Kullanıcı Denetmenleri

*Standartlar ve CE Belgelendirme Süreçleri

Patlama, Yangın ve Sismik Analizleri ve Domino Etkileri

Periyodik Kontroller, Test, Muayene, Onarım Teknikleri ve Güvenlik Tedbirleri

Tasarım, Varlık Yönetimi ve Bütünlük Analizleri

Kazalar ve Kazalardan Öğrenilen Dersler

5. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN PROSES EMNİYETİNE ETKİLERİ

Dijital Dönüşüm / Akıllı Fabrikalar

Dijital Dönüşümün Yol Haritası (Kavramsal ve Mimari)

Proses Emniyeti Süreçlerinde Akıllı Uygulamalar

*Akıllı Bakım Uygulamaları

*Büyük Veri Analitiği (yapay zekâ, makine öğrenmesi)

*Artırılmış gerçeklik

*Robotik (iş birlikçi ve konvansiyonel)

*Simülasyon

KONU İÇERİKLERİ

SEVESO Direktifi: İtalya’nın SEVESO kasabasında 1976 yılında gerçekleşen endüstriyel kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına “SEVESO Direktifi (82/501/EEC)” kabul edilmiştir. SEVESO; Türkiye’de, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, tüm kuruluşların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın BEKRA Sistemi'ne tehlikeli kimyasallarının miktarlarını kaydetmeleri gerekmektedir. Kapsam içerisinde bulunan işletmeler, bulundukları seviyeye göre; “Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu, Büyük Endüstriyel Kaza Senaryo Raporu, Tehlikeli Kimyasal Müdahale Kartları, Acil Durum Planları ve Kamunun Bilgilendirilmesi” bilgilerini hazırlamak ve sunmak ile yükümlüdürler. 

ATEX Direkifi: Patlayıcı ortamın Fransızca tabiri olan “ATmosphere EXplosive” kelimesinin kısaltılmışı olan “ATEX Direktifi-Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizde 31 Aralık 2003 ve tüm Avrupa ülkelerinde ise 01 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği açısından patlayıcı ortam ihtiva eden riskli tesisler için “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” 26 Aralık 2003 tarihinde ilk olarak Resmi Gazetede yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Söz konusu “ATEX 99/92/AB Yönetmeliği”, 30 Nisan 2013 tarihinde revize edilerek son hali ile uygulanmaya devam edilmektedir. “ATEX 94/9/AB Yönetmeliği” uygulamalardaki ilaveler ile birlikte en son olarak 26/2/2014 tarihli ve 2014/34/AB sayılı “Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi” dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde son olarak ülkemizde 30 Haziran 2016 tarihinde son haliyle uygulanmaya devam etmektedir. 

“Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)”, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi usul ve esaslarını kapsamaktadır. 

REACH Tüzüğü: Avrupa Birliği'nin uyguladığı “REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)”, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. Amaç; kimyasalların getirdiği tehlikelerin ve taşıdığı risklerin değerlendirilmesine yönelik seçimli yöntemlerin önerilmesi ve yenilik ile rekabetin arttığı Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımının kolaylaştırılmasının yanı sıra, insan sağlığına ve çevreye en yüksek düzeyde koruma güvencesi sağlamaktır. 

Rekabetin ve küreselleşmenin giderek daha da artığı günümüz koşullarında büyük veriden anlamlı sonuç çıkarmak; bunu yaparken de  “iş güvenliği, verim, kalite ve hızdan” ödün vermemek işletmelerin en öncelik verdiği konuların başında geliyor. Üreticiler bu kapsamda süreçlerini her anlamda dijitalleştirerek “Akıllı Fabrikalar” kurmakta; bunun getirisi ile karar verme sürecinde çevikliği yakalayarak rekabet avantajı elde etmektedirler.

Ülkemizde de “Sanayide Dijital Dönüşüm” anlamında birçok yerde dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. Üretim teknolojileriyle, iş yazılımlarının entegrasyonu olarak tanımlanan siber fiziksel sistemlerin (CPS) elde edilmesi ile başlayan dijital dönüşüm sürecinin temelinde bağlantı; çıktısında ise anlamlı bilgi vardır. Bugün IoT uyumlu nesneler ile her yerden veri toplayarak sahanın çözünürlüğünü artırabiliyor; toplanan büyük verileri analiz ederek, geleceğe dair daha doğru kararları, gerçek zamana yakın bir hızda alabiliyoruz. Büyük veri analitiği denilen bu kavram artık işletme süreçlerinde planlama, kalite, optimizasyon ve emniyet konuları başta olmak üzere bir norm haline gelmeye başlamıştır. Benzer şekilde simülasyon teknolojileri, artırılmış gerçekli uygulamaları ve iş birlikçi robotlar sayesinde de yapılması güç ya da riskli olan iş süreçlerini çok daha kolay bir şekilde yapabiliyor, üç boyutlu yazıcılar ile hızlı ürün geliştirebiliyor, bulut üzerinden bilgiyi tedarik zincirindeki tüm paydaşlar ile paylaşabiliyoruz. Endüstri 4.0 devrimi bilinen tüm değer önermelerinin geçerliliğini yitirmesine neden oluyor başta üretim endüstrisi olmak üzere bizleri değişime zorluyor.